S: Synergy

January 5th, 2016

บริษัทเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม โดยเน้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มองหาโอกาส ความคิดริเริ่มใหม่ๆ จากบุคลากรทุกคนของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด สร้างความ สัมพันธ์ และบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุข เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผลงานที่ดีอย่างมืออาชีพสำหรับลูกค้าและอุตสาหกรรมกองทุนรวม

I: Independence

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างและรักษาความมั่งคั่งของลูกค้า โดยใช้สถานะที่เป็นอิสระให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนที่เหมาะสม ควบคู่กับการให้บริการที่มีมาตรฐานสูงกับลูกค้าแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าเป็นประการสำคัญ

L: Learning

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างกระบวนการ พัฒนาความรู้ ส่งเสริมบรรยากาศของการคิดริเริ่ม เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีศักยภาพสูงสุด พร้อมที่จะแข่งขันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ อีกทั้งการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

A: Accountability

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งมั่นให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบในผลลัพธ์และพันธะสัญญาของตนเองที่มีต่อบริษัท ลูกค้า มีความรับผิดชอบรวมกันต่อผลงานของบริษัท โดยทุกคนมองที่ภาพใหญ่คือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นประการสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีพันธะผูกพันที่รับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมทั้งสังคม

T: Trust

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งมั่นสร้างและรักษาความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัทโดยใช้หลักการทำงานที่สำคัญ 3 ประการ

สร้างผลตอบแทนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการให้ดีอย่างสม่ำเสมอ

ให้บริการที่มีมาตรฐานสูงเป็นที่ประทับใจของลูกค้า

ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า

14. กรณีอื่นๆ

November 26th, 2015

ในกรณีมีวาระการประชุมที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น การใช้สิทธิออกเสียงจะต้องทำการพิจารณาผลดีผลเสียของเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การใช้สิทธิออกเสียงนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทุน

12. การจำกัดความรับผิดของกรรมการ และการเพิ่มเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กรรมการบริษัท

November 26th, 2015

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่บริษัทเสนอให้ลดหรือจำกัดความรับผิดของกรรมการหรือเสนอให้กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากมีความเสียหายจากการกระทำผิดพลาดในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่

11. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท

November 26th, 2015

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับ

ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับก่อนที่จะมีการแก้ไขและข้อความที่ประสงค์จะแก้ไขให้ทราบก่อน

10. การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท

November 26th, 2015

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์และผลดีผลเสียที่ได้ของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท