I: Independence

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างและรักษาความมั่งคั่งของลูกค้า โดยใช้สถานะที่เป็นอิสระให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนที่เหมาะสม ควบคู่กับการให้บริการที่มีมาตรฐานสูงกับลูกค้าแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าเป็นประการสำคัญ

L: Learning

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างกระบวนการ พัฒนาความรู้ ส่งเสริมบรรยากาศของการคิดริเริ่ม เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีศักยภาพสูงสุด พร้อมที่จะแข่งขันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ อีกทั้งการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

A: Accountability

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งมั่นให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบในผลลัพธ์และพันธะสัญญาของตนเองที่มีต่อบริษัท ลูกค้า มีความรับผิดชอบรวมกันต่อผลงานของบริษัท โดยทุกคนมองที่ภาพใหญ่คือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นประการสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีพันธะผูกพันที่รับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมทั้งสังคม

T: Trust

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งมั่นสร้างและรักษาความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัทโดยใช้หลักการทำงานที่สำคัญ 3 ประการ

สร้างผลตอบแทนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการให้ดีอย่างสม่ำเสมอ

ให้บริการที่มีมาตรฐานสูงเป็นที่ประทับใจของลูกค้า

ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า

14. กรณีอื่นๆ

November 26th, 2015

ในกรณีมีวาระการประชุมที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น การใช้สิทธิออกเสียงจะต้องทำการพิจารณาผลดีผลเสียของเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การใช้สิทธิออกเสียงนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทุน

12. การจำกัดความรับผิดของกรรมการ และการเพิ่มเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กรรมการบริษัท

November 26th, 2015

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่บริษัทเสนอให้ลดหรือจำกัดความรับผิดของกรรมการหรือเสนอให้กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากมีความเสียหายจากการกระทำผิดพลาดในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่

11. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับของบริษัท

November 26th, 2015

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับ

ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับก่อนที่จะมีการแก้ไขและข้อความที่ประสงค์จะแก้ไขให้ทราบก่อน

10. การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท

November 26th, 2015

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์และผลดีผลเสียที่ได้ของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท

9. การควบรวมกิจการ การครอบงำกิจการ การลงทุนในกิจการอื่น หรือการจ้างบริหาร

November 26th, 2015

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่เปิดเผยวัตถุประสงค์ เหตุผล และรายละเอียดของความจำเป็นในการควบรวมกิจการ การครอบงำกิจการ การลงทุนในกิจการอื่น หรือการจ้างบริหาร

ข. ไม่เห็นชอบในกรณีการควบรวมกิจการ การครอบงำกิจการ หรือการลงทุนในกิจการอื่น ที่ไม่มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วย

ค. ไม่เห็นชอบในกรณีที่การควบรวมกิจการ การครอบงำกิจการ หรือการลงทุนในกิจการอื่น ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ไม่มีการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจน

ง. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้ว่าจ้างเข้ามาช่วยบริหาร และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการว่าจ้าง