L: Learning

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างกระบวนการ พัฒนาความรู้ ส่งเสริมบรรยากาศของการคิดริเริ่ม เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีศักยภาพสูงสุด พร้อมที่จะแข่งขันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ อีกทั้งการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า