T: Trust

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งมั่นสร้างและรักษาความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัทโดยใช้หลักการทำงานที่สำคัญ 3 ประการ

  1. สร้างผลตอบแทนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการให้ดีอย่างสม่ำเสมอ
  2. ให้บริการที่มีมาตรฐานสูงเป็นที่ประทับใจของลูกค้า
  3. ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า