A: Accountability

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งมั่นให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบในผลลัพธ์และพันธะสัญญาของตนเองที่มีต่อบริษัท ลูกค้า มีความรับผิดชอบรวมกันต่อผลงานของบริษัท โดยทุกคนมองที่ภาพใหญ่คือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นประการสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีพันธะผูกพันที่รับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมทั้งสังคม