• กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไซน่าTLFVMR-ASIAXเปิดประตูการลงทุนสู่ภูมิภาค
  เอเชียแปซิฟิก

  ระดับความเสี่ยงของกองทุน 6 เสี่ยงสูง

  เริ่มซื้อขายได้แล้ววันนี้

  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
  ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.ทาลิส
  โทร 0 2015 0222 www.talisam.co.th

  Map

Talis Asset Management Company Limited

Talis Asset Management was founded in 2015 by Thailand’s most renowned professionals in the financial industry. We understand that each investor has different financial goals, budget constraints, and degrees of risk tolerance. That’s why we offer sound financial advice and investment plans tailored to suit your personal requirements. Our experts have over 20 years of experience in the financial industry, so you can rest assured that your investments are in good hands.

More About Us

Our Strategy

Talis Asset Management thoroughly analyzes the market and leverages our fund management expertise to develop a systematic portfolio management strategy. With years of investment experience behind us, we can accurately make critical decisions for the highest quality returns on your investments.

Learn More

Explore Our Funds

Private Fund

A private fund is a type of investment that allows you to take part in your own investment policy. Our specialists will take your financial goals and risk appetite into account and design a strategy that will maximize your ROI.

Learn More

Mutual Fund

A mutual fund gives you the opportunity to invest in a diversified portfolio. Talis Asset Management’s consultants monitor the economy and market on a daily basis, in order to help you make informed and timely investment decisions.

Learn More