Fund Manager In Our Portfolio Investment Department

June 27th, 2023

Qualifications

Thai nationality, Bachelor’s degree in Finance or MBA in related fields.
CISA or CFA and Fund Manager License.
At least 3-5 years experience in portfolio management , financial model , financial analysis and stock valuations Possess extensive.

Manager – Wealth Advisory Department

December 9th, 2019

Qualifications

Thai nationality, Bachelor’s or Master degree in Finance, Marketing or related fields.
Age 30 – 35 years.
At least 5 years experience in Asset Management Industry.
Single License is a must and Investment Planner (IP License) will be an advantage.

มีวิธีการเก็บรักษาทรัพย์สินอย่างไร

July 20th, 2017

เพื่อความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจะถูกดูแลและเก็บรักษาไว้ที่ผู้รับฝากทรัพย์สิน

ผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือลูกค้าให้ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และจัดทำรายงานให้บริษัทจัดการทราบ โดยต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการและผู้รับฝากทรัพย์สินจะมีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

หน้าที่/ความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้รับฝากทรัพย์สินมีหน้าที่/ความรับผิดชอบพอสังเขป ดังนี้
รับและส่งมอบทรัพย์สินของลูกค้าตามคำสั่งของบริษัทจัดการที่มีหลักฐานอ้างอิงได้

ดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร

บันทึกรายการในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

จัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่ผู้รับฝากทรัพย์สินเก็บรักษา

จัดทำทะเบียนการรับฝากและการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละราย

จัดทำรายงานเกี่ยวกับฐานะทรัพย์สิน

เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และแยกทรัพย์สินนั้นไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย – ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

April 5th, 2017

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุระหว่าง 30-35 ปี
มีประสบการณ์ในธุรกิจจัดการลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ในด้านการดูแลตัวแทนสนับสนุนการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มี Single License หากมี IP License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานที่ท้าทายให้บรรลุเป้ายอดขาย
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่ดี

การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

March 1st, 2016

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับฝากทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียมนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมตัวแทน รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับการซื้อ/ขาย และไถ่ถอนหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุน

ค่าธรรมเนียมการโอนหรือจดทะเบียนหลักทรัพย์ และค่าอากรแสตมป์

กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

March 1st, 2016

ทั้งกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมนั้น จะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และความรู้ทางด้านลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการ แต่กองทุนส่วนบุคคลจะมีรูปแบบการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ตามความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละรายได้ตามแต่ละช่วงสถานการณ์ การบริหารจะแยกบริหารออกจากกันเป็นรายกองทุน โดยทรัพย์สินที่ลงทุนในกองทุนทุกประเภทจะยังอยู่ในชื่อของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องมีเงินลงทุนในจำนวนที่มากพอสมควรเพื่อที่จะสามารถกระจายความเสี่ยงได้

ส่วนกองทุนรวมนั้น จะเป็นการระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนรายย่อยหลายรายผ่านการจำหน่ายหน่วยลงทุนและจัดตั้งเป็นกองทุนรวม จดทะเบียนกองทรัพย์สินกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมจะถูกกำหนดโดยบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนจะลงทุนในกองทุนที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับตนโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก และได้รับการยกเว้นภาษี

ทำไมต้องลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

March 1st, 2016

กองทุนส่วนบุคคลจะมีนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นไปตามความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละราย โดยนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ประสบการณ์ในการลงทุน รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทนที่คาดหวังของผู้ลงทุนแต่ละรายนั้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้หลากหลายไม่ว่าจะลงทุนในตลาดทุน หรือตราสารทางการเงินตามความต้องการของตน

S: Synergy

January 5th, 2016

บริษัทเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม โดยเน้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มองหาโอกาส ความคิดริเริ่มใหม่ๆ จากบุคลากรทุกคนของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด สร้างความ สัมพันธ์ และบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุข เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผลงานที่ดีอย่างมืออาชีพสำหรับลูกค้าและอุตสาหกรรมกองทุนรวม

I: Independence

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างและรักษาความมั่งคั่งของลูกค้า โดยใช้สถานะที่เป็นอิสระให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนที่เหมาะสม ควบคู่กับการให้บริการที่มีมาตรฐานสูงกับลูกค้าแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าเป็นประการสำคัญ