S: Synergy

January 5th, 2016

บริษัทเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม โดยเน้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มองหาโอกาส ความคิดริเริ่มใหม่ๆ จากบุคลากรทุกคนของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด สร้างความ สัมพันธ์ และบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุข เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผลงานที่ดีอย่างมืออาชีพสำหรับลูกค้าและอุตสาหกรรมกองทุนรวม

I: Independence

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างและรักษาความมั่งคั่งของลูกค้า โดยใช้สถานะที่เป็นอิสระให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนที่เหมาะสม ควบคู่กับการให้บริการที่มีมาตรฐานสูงกับลูกค้าแต่ละท่าน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าเป็นประการสำคัญ

L: Learning

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างกระบวนการ พัฒนาความรู้ ส่งเสริมบรรยากาศของการคิดริเริ่ม เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีศักยภาพสูงสุด พร้อมที่จะแข่งขันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ อีกทั้งการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

A: Accountability

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งมั่นให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบในผลลัพธ์และพันธะสัญญาของตนเองที่มีต่อบริษัท ลูกค้า มีความรับผิดชอบรวมกันต่อผลงานของบริษัท โดยทุกคนมองที่ภาพใหญ่คือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นประการสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีพันธะผูกพันที่รับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมทั้งสังคม

T: Trust

January 5th, 2016

บริษัทมุ่งมั่นสร้างและรักษาความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัทโดยใช้หลักการทำงานที่สำคัญ 3 ประการ

สร้างผลตอบแทนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการให้ดีอย่างสม่ำเสมอ

ให้บริการที่มีมาตรฐานสูงเป็นที่ประทับใจของลูกค้า

ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า