ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน ชื่อกองทุน ระดับความเสี่ยง
กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) 1
กองทุนรวมผสม กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล (TLFLEX) 6
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน (TLMMF-A) 6
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ-A) 6
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย (TLEQ-THAICG) 6
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล (TLDIVEQ-D) 6
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ) 6
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D) 6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMMRMF) 1
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLFLEXRMF) 6
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLEQRMF) 6
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLDIVRMF) 6