บลจ.ทาลิส เปิดตัวบริษัท..พร้อมให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

29 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นางโชติกา สวนานนท์ ประธานกรรมการ (กลาง) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) และนายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (ขวา) ได้ร่วมทำพิธีเปิดตัวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด อย่างเป็นทางการ และเปิดแถลงข่าวถึงความพร้อมในการเปิดให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) หลังจากที่ บลจ. ทาลิส ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เริ่มประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ณ โรงแรม The St.Regis ถนนราชดำริ

news2
news3