มีวิธีการเก็บรักษาทรัพย์สินอย่างไร

July 20th, 2017

เพื่อความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจะถูกดูแลและเก็บรักษาไว้ที่ผู้รับฝากทรัพย์สิน

 • ผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือลูกค้าให้ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และจัดทำรายงานให้บริษัทจัดการทราบ โดยต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • การแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการและผู้รับฝากทรัพย์สินจะมีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 • หน้าที่/ความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้รับฝากทรัพย์สินมีหน้าที่/ความรับผิดชอบพอสังเขป ดังนี้
  • รับและส่งมอบทรัพย์สินของลูกค้าตามคำสั่งของบริษัทจัดการที่มีหลักฐานอ้างอิงได้
  • ดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร
  • บันทึกรายการในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
  • จัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่ผู้รับฝากทรัพย์สินเก็บรักษา
  • จัดทำทะเบียนการรับฝากและการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละราย
  • จัดทำรายงานเกี่ยวกับฐานะทรัพย์สิน
  • เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และแยกทรัพย์สินนั้นไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า