การให้บริการของเรา
(เปิดบัญชีใหม่, ช่องทางการให้บริการ)

การเปิดบัญชี

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมของบลจ.ทาลิส ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่งของ บลจ.ทาลิส หรือที่ ข้อมูลกองทุน

สำหรับการเปิดบัญชีครั้งแรก ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ตามที่ระบุไว้ข้างล่าง) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งพร้อมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีให้บลจ.ทาลิส จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่งของ บลจ.ทาลิส

 1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา
 2. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับนิติบุคคล
 3. แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม
 4. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
 5. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
 3. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล
 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)
 2. สำเนาหนังสือมอบอำนาจของบริษัท
 3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนาม
 4. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. สำเนาเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร ข้อ 1-6
 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องให้เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ. ทาลิส จำกัด
 8. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

การทำรายการซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียด โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง หรือที่ ข้อมูลกองทุน

ท่านสามารถทำรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง Internet (TalisAM Online) หรือ ทำรายการด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ระบุชื่อกองทุนและจำนวนเงินที่ท่านต้องการซื้อ ทั้งนี้ บลจ.ทาลิส มีกำหนดมูลค่าในการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกที่แตกต่างกันไปของแต่ละประเภทกองทุนรวม เช่น 1,000 บาท หรือ 5,000 บาท เป็นต้น ท่านสามารถตรวจสอบมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของแต่ละกองทุนในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ที่ ข้อมูลกองทุน

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

หากท่านประสงค์ที่จะลงทุนหรือซื้อหน่วยลงทุน ท่านสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ 3 วิธี

 1. โอนเงินหรือนำเงินเข้า "บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.ทาลิส/ TALISAM Subscription Account" ที่เปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้ และนำส่งใบคำสั่งซื้อพร้อมใบนำฝาก (Pay-in slip) หรือหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี ให้ที่บลจ.ทาลิส
 2. ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา
  กรุงศรีอยุธยา 670-0-00150-1 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
  กรุงเทพ 029-3-07015-7 AIA Capital Center (ถนนรัชดาภิเษก)
  กสิกรไทย 014-8-70556-9 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
  ไทยพาณิชย์ 468-0-57559-2 เอสพละนาด รัชดาภิเษก
  ทหารไทย 100-1-07483-8 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9
 3. ชำระโดยเช็คสั่งจ่าย “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส”
  กรุณานำส่งเช็คสั่งจ่าย “บัญชีซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ทาลิส” พร้อมกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับบลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถนำเช็คเข้าบัญชีได้ทันภายในเวลาเคลียริ่งของวันที่ทำรายการ
 4. ชำระโดยให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ จาก 5 ธนาคาร
  ท่านจะสามารถซื้อหน่วยลงทุนและให้ทำการหักบัญชีธนาคารของท่านอัตโนมัติได้ เฉพาะเมื่อธนาคารที่ท่านประสงค์ให้หักบัญชีได้อนุมัติให้บลจ.ทาลิส หักบัญชีธนาคารของท่านได้แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถขอสมัครให้หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของท่านที่เปิดไว้กับธนาคาร ดังต่อไปนี้

  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารทหารไทย

โดย ❶ กรอก หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร จากธนาคาร ตามที่ระบุไว้ข้างต้นและนำส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ บลจ.ทาลิสหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านใช้บริการ ซึ่งธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการพิจารณาอนุมัติให้หักบัญชีได้ หรือ

❷ สมัครผ่านตู้ ATM ของแต่ละธนาคาร ตามขั้นตอนการสมัครที่ระบุ ซึ่งธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการอนุมัติให้หักบัญชี

การทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุน และท่านสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน หรือส่งเช็คสั่งจ่ายชื่อของท่านทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ ตามที่ท่านระบุไว้กับบลจ.ทาลิส

ตารางเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

กองทุนรวม ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน
ประเภทกองทุน ชื่อย่อกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน TLMMF / TLMMRMF ไม่เกิน T+5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+1)
กองทุนรวมผสม TLFLEX / TLFLEXRMF ไม่เกิน T+5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+3)
กองทุนรวมตราสารทุน TLLTFEQ / TLDIVLTF-D / TLEQRMF /
TLDIVRMF / TLEQ / TLMSEQ / TLEQ-THAICG / TLDIVEQ-D
ไม่เกิน T+5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+3)

* T หมายถึงวันที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (T+1 หมายถึง 1 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการ)
ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ภาวการณ์ตลาดและการลงทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยต้องระบุชื่อกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยของกองทุนต้นทางที่ต้องการสับเปลี่ยนออก

ตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในบลจ.ทาลิส

กองทุนรวม ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วัน ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ณ วัน
กองทุนต้นทาง กองทุนปลายทาง
ประเภทกองทุน ชื่อย่อกองทุน ประเภทกองทุน ชื่อย่อกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน TLMMF
TLMMRMF*
กองทุนรวมผสม TLFLEX
TLFLEXRMF
T T
กองทุนรวมตราสารทุน TLLTFEQ
TLDIVLTF-D
TLEQRMF
TLDIVRMF
TLMSEQ
TLEQ
TLEQ-THAICG
TLDIVEQ-D
T T
กองทุนรวมตลาดเงิน TLMMRMF T T
กองทุนรวมผสม TLFLEX
TLFLEXRMF*
กองทุนรวมตลาดเงิน TLMMF
TLMMRMF
T T+2
กองทุนรวมตราสารทุน TLLTFEQ
TLDIVLTF-D
TLEQRMF
TLDIVRMF
TLMSEQ
TLEQ
TLEQ-THAICG
TLDIVEQ-D
T T+2
กองทุนรวมผสม TLFLEXRMF T T+2
กองทุนรวมตราสารทุน TLLTFEQ**
TLDIVLTF-D**
TLEQRMF*
TLDIVRMF**
TLMSEQ
TLEQ
TLEQ-THAICG
TLDIVEQ-D
กองทุนรวมตลาดเงิน TLMMF
TLMMRMF
T T+2
กองทุนรวมผสม TLFLEX
TLFLEXRMF
T T+2
กองทุนรวมตราสารทุน TLLTFEQ
TLDIVLTF-D
TLEQRMF
TLDIVRMF
TLMSEQ
TLEQ
TLEQ-THAICG
TLDIVEQ-D
T T+2

* สงวนสิทธิรับสับเปลี่ยนออกไปยังเฉพาะกองทุน RMF เท่านั้น
** สงวนสิทธิรับสับเปลี่ยนออกไปยังเฉพาะกองทุน LTF เท่านั้น
T หมายถึง วันที่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนต้นทางมีผล (T+2 หมายถึง 2 วันทำการหลังจากวันที่รายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางมีผล)

วิธีการส่งแบบคำขอ/เอกสารแนบ/ใบคำสั่งต่างๆ

ท่านสามารถส่งคำขอเปิดบัญชี คำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และ คำสั่งสับเปลี่ยนให้ทางบลจ.ทาลิส หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน โดยใบคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหลักฐานการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ (สามารถตรวจสอบเวลาการทำรายการของแต่ละกองทุนในหนังสือชี้ชวนของกองทุน) ด้วยวิธี ดังนี้

 1. ทางโทรสาร มาที่ บลจ.ทาลิส จำกัด หมายเลข 02-015-0223 หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด
 2. ทาง Email มาที่ customerservice@talisam.co.th หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด

และกรุณานำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาที่ บลจ.ทาลิส ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่าง หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนการตลาด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002
อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-015-0222 / 02-015-0213-4

การให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

บลจ.ทาลิส ได้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการซื้อขายกองทุน ดังนี้

 1. บริการธุรกรรมทาง Internet หรือ TalisAM Online

  TalisAM Online เป็นบริการบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ให้ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลการลงทุน ข้อมูลกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.ทาลิส รวมถึงทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเรียกดูรายงานย้อนหลังได้

  ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้บริการ TalisAM Online สามารถสมัครขอใช้บริการ TalisAM Online โดยกรอกใน คำขอใช้บริการซื้อขายกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต และยื่นให้ บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านใช้บริการ ทั้งนี้ บลจ.ทาลิส จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการในการสมัคร และจะส่ง link ให้ท่านทำการกำหนด User Name และ Password ในการเข้าใช้บริการต่อไป โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ TalisAM Online

 2. บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น “Streaming for Fund”

  Streaming for Fund เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการซื้อขายกองทุนรวม เช็คสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม ติดตามพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม และดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

  ผู้ที่สนใจใช้บริการนี้ สามารถ download แอพพลิเคชั่น “Streaming for Fund” ได้จาก App Store ผ่านเครื่อง iPhone/iPad หรือจาก Play Store ผ่านเครื่อง Android และทำการสมัครใช้บริการนี้ตามรายละเอียดใน วิธีการสมัครและใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.ทาลิสก่อนเข้าใช้บริการนี้ หลังจากที่บลจ.ทาลิส อนุมัติการขอใช้บริการ จะส่งอีเมลล์กลับไปแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป

  256x256bb

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะทำรายการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะต้องทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ต้องการทำรายการ หรือตามเวลาที่แต่ละกองทุนกำหนด รายการที่เกิดหลังจากเวลาที่กำหนด จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

ในกรณีที่ท่านจะซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ท่านจะต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารให้สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีธนาคารของท่านแล้วเท่านั้น หากบริษัทไม่สามารถหักเงินค่าซื้อจากบัญชีธนาคารได้เต็มตามจำนวนเงินที่ท่านต้องการซื้อหน่วยลงทุน รายการซื้อดังกล่าวของท่านจะถูกยกเลิกไป

กำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan)

การกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Saving Plan) จะช่วยให้ท่านทำการลงทุนตามแผนการลงทุนของท่านได้อย่างต่อเนื่อง มีวินัย และสะดวกมากขึ้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือน สามารถกำหนดแผนการซื้อหน่วยลงทุนของท่านได้ทาง TalisAM_Online หรือ กรอก แบบคำขอกำหนดแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และส่งแบบคำขอให้ บลจ.ทาลิส หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ท่านใช้บริการ โดยระบุชื่อกองทุน จำนวนเงินและวันที่ที่ท่านต้องการทำรายการซื้อเป็นประจำทุกเดือน