5. การแต่งตั้ง / ถอดถอนผู้สอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี

November 26th, 2015

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น Non-Audit Fee

ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้บริหารบริษัทมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชี

ค. ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกินกว่า 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และหากกลับมาเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ ควรเว้นช่วงการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ยกเว้นผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้นเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่น ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

ง. ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีโดยไม่แจ้งสาเหตุ