1. การรับรองงบการเงิน ผลการดำเนินงาน การจ่ายปันผล

November 26th, 2015

ก. ไม่เห็นชอบในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีเงื่อนไขในสาระสำคัญ หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงิน หรือมีส่วนใดที่แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น

ข. ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร