การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

March 1st, 2016
  1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ
  2. ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับฝากทรัพย์สิน
  3. ค่าธรรมเนียมนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมตัวแทน รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับการซื้อ/ขาย และไถ่ถอนหลักทรัพย์
  4. ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุน
  5. ค่าธรรมเนียมการโอนหรือจดทะเบียนหลักทรัพย์ และค่าอากรแสตมป์