กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

March 1st, 2016

ทั้งกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมนั้น จะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และความรู้ทางด้านลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการ แต่กองทุนส่วนบุคคลจะมีรูปแบบการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ตามความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละรายได้ตามแต่ละช่วงสถานการณ์ การบริหารจะแยกบริหารออกจากกันเป็นรายกองทุน โดยทรัพย์สินที่ลงทุนในกองทุนทุกประเภทจะยังอยู่ในชื่อของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องมีเงินลงทุนในจำนวนที่มากพอสมควรเพื่อที่จะสามารถกระจายความเสี่ยงได้

ส่วนกองทุนรวมนั้น จะเป็นการระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนรายย่อยหลายรายผ่านการจำหน่ายหน่วยลงทุนและจัดตั้งเป็นกองทุนรวม จดทะเบียนกองทรัพย์สินกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมจะถูกกำหนดโดยบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนจะลงทุนในกองทุนที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับตนโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก และได้รับการยกเว้นภาษี