ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย

9 พฤษภาคม - 13 พฤษภาคม 2559

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนัก โดยซื้อขายอยู่ในช่วง +/- 2 bps เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ไม่มีการเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบันมากนักซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการรอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมที่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปีนั้น ไปเป็นตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้คาดการณ์ไว้

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อน แต่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ภาวะการเงินในปัจจุบันผ่อนคลายเพิ่มขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับต่ำและอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ที่ลดลง จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบาย (Policy space) รวมทั้งยังคงต้องติดตามความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงินโดยรวมจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for yield)

ทางด้านการประมูลพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น อัตราผลตอบแทนค่อนข้างทรงตัว โดยตั๋วเงินคลังอายุ 28 วัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.33677% ต่อปี ส่วนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 14 วัน 91 วัน และ 182 วัน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.35065%, 1.35243% และ 1.37101% ต่อปี ตามลำดับ มูลค่าการซื้อขายในช่วง 9-13 พ.ค. ของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าขายสุทธิในพันธบัตรอายุมากกว่า 1 ปี จำนวน 3.2 พันล้านบาท และขายสุทธิในพันธบัตรอายุน้อยกว่า 1 ปี จำนวน 7.6 พันล้านบาท

debt-9-13may